Business is booming.

نماز قضا چند رکعت است؟

0

پرسش: نمازهای قضای خود را باید بصورت چند رکعت بخوانم؟ حکم نمازهای که در سفر قضا شده است چگونه است؟

نمازهای قضا را باید همانند موقعی که قضا شده است را بجا آورد یعنی اینکه اگر کسی نماز ظهر ۴ رکعتی قضا دارد باید همان ۴ رکعت را قضا کند ولی اگر مثلا در مسافرت بوده و قصد ده روز توقف در یکجا را نداشته و نمازش کسر بوده یعنی نماز ظهرش باید ۲ رکعت می خوانده ولی نخوانده و قضا شده ، پس زمانی هم که میخواد نمازش را قضا کند باید ۲ رکعت قضا کند چه در وطن باشد چه در سفر.
و بالعکس یعنی اگر شما مثلا نماز ظهر را در شهر و وطن خودتان قضا شود و در سفر قصد دارید نمازهای قضای خود را هم بخوانید با وجود اینکه نمازهای ۴ رکعتی مسافر با شرایط کسر است یعنی باید ۲ رکعتی خوانده شود ولی چون این نماز در وطن قضا شده است در سفر نیز باید به همان صورت یعنی چهار رکعتی خوانده شود.
نماز صبح و مغرب هم چون در وطن و سفر فرقی ندارد به همان ۲ و ۳ رکعتی قضا می شود.

بنابراین طبق حکم کلی باید نماز های قضا را همانند آن وقت و حالتی که قضا شده است را بجا بیاورد، قابل توجه اینکه نمازهای چهار رکعتی در سفری که قصد ماندن بمدت ۱۰ روز در آنجا را ندارید بصورت کسر یعنی ۲ رکعتی خوانده می شود پس اگر نماز های چهار کعتی شما در سفر قضا شد باید بعدا بصورت دو رکعتی خوانده شود.