پنجشنبه , آذر ۲ ۱۳۹۶

استحاضه کثیره

استحاضه کثیرهReviewed by کارشناس دینی on Dec 29Rating: ۵.۰
[مسأله ۳۹۶ حکم استحاضه کثیره چیست] مسأله ۳۹۶ در استحاضۀ کثیره علاوه بر کارهاى استحاضه متوسطه که در مسألۀ پیش گفته شد باید (۱) براى هر نماز دستمال را عوض کند، یا آب بکشد و (۲) یک غسل براى نماز ظهر و عصر و یکى براى نماز مغرب و عشا به جا آورد و (۳) بین نماز ظهر و عصر فاصله نیندازد و اگر فاصله بیندازد باید براى نماز عصر دوباره غسل کند و نیز اگر بین نماز مغرب و عشا فاصله بیندازد باید براى نماز عشا دوباره غسل نماید. (۴)

(۱) خوئى، تبریزى: باید بنا بر احتیاط. .

(۲) خوئى: و لازم است. .

(۳) بهجت: و بنا بر احتیاط واجب با هر غسلى یک وضو هم بگیرد بلکه براى نماز عصر و نماز عشاء نیز باید بنا بر احتیاط واجب وضو بگیرد و هم چنین باید. .

(۴) گلپایگانى، صافى: و چون وجوبِ وضو در استحاضۀ کثیره محلّ تأمّل است، احتیاط آن است که پیش از غسل، به قصد رجاء وضو بگیرد و در میان نماز ظهر و عصر و نماز مغرب و عشاء اگر جمع بین آنها مى‌نماید گرفتن وضو براى مستحاضۀ کثیره، خلاف احتیاط است مگر در حالِ گفتن اقامۀ نماز دوّم که با جمع عرفى منافى نباشد.

خوئى، تبریزى: و أظهر ( نورى: و أقوى) این است که در استحاضۀ کثیره غسل از وضو کفایت مى‌کند.

سیستانى: مسأله در استحاضۀ کثیره، باید بنا بر احتیاط واجب زن براى هر نماز پنبه و دستمال را عوض کند یا آب بکشد، و لازم است یک غسل براى نماز صبح و یکى براى نماز ظهر و عصر و یکى براى نماز مغرب و عشا به جا آورد، و بین نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا فاصله نیندازد و اگر فاصله بیندازد باید براى نماز عصر و عشا دوباره غسل کند. اینها همه در صورتى است که خون پى‌درپى از پنبه به دستمال برسد امّا چنانچه رسیدن خون از پنبه به دستمال با قدرى فاصله باشد که زن بتواند در آن فاصله یک نماز یا بیشتر بخواند احتیاط لازم آن است که هر گاه خون از پنبه به دستمال برسد، پنبه و دستمال را عوض کرده و یا آب بکشد و غسل نماید، بنا بر این اگر زن غسل کرد و نماز ظهر را مثلاً خواند ولى قبل از نماز عصر یا در میان آن، خون دوباره از پنبه به دستمال رسید باید براى نماز عصر نیز غسل نماید، ولى چنانچه فاصله به مقدارى باشد که زن بتواند در آن میان دو نماز یا بیشتر بخواند مثل این که بتواند نماز مغرب و عشاء را نیز قبل از آن که خون دوباره به دستمال برسد بخواند براى آن نمازها لازم نیست غسل دیگرى بکند و در هر صورت در استحاضۀ کثیره غسل از وضو کفایت مى‌کند.

مکارم: مسأله در استحاضه کثیره واجب است سه غسل انجام دهد: یک غسل براى نماز صبح و دیگر براى نماز ظهر و عصر و سوّم براى مغرب و عشاء و باید میان این نمازها جمع کند و احتیاط مستحبّ آن است که علاوه بر این، براى هر نماز یک وضو بگیرد، قبل از غسل یا بعد از آن.

زنجانى: مسأله در استحاضه کثیره باید براى نماز صبح یک غسل، و براى نماز ظهر و عصر یک غسل، و براى نماز مغرب و عشا هم یک غسل به جا آورد و بین نماز ظهر و عصر و بین نماز مغرب و عشاء فاصله نیندازد، و اگر فاصله انداخت اشکالى ندارد، ولى باید براى نماز بعدى دوباره غسل کند، و در هر حال بنا بر احتیاط واجب براى هر نماز یک وضو بگیرد، و هر یک از وضو یا غسل را که اوّل انجام دهد اشکالى ندارد ولى مستحب، بلکه مطابق احتیاط استحبابى، است که اول وضو بگیرد.

منبع: توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت، فاضل، اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.(نام هر کدام از مراجع که در مسئله بالا ذکر نشده است یعنی موافق با مساله است و مواردی که مرجعی مخالف مساله فوق است در زیر مسئله ذکر شده است.)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.