صفحه اصلی » ویژه بانوان » احکام بانوان » احکام حیض » فاصله کمتر از ده روز بین دو پریود

فاصله کمتر از ده روز بین دو پریود

فاصله کمتر از ده روز بین دو پریودReviewed by کارشناس دینی on Jan 2Rating: ۴.۰
[مسأله ۴۸۳ حکم فاصله کمتر از ده روز بین دو پریود]

مسأله ۴۸۳ زنى که عادت (وقتیه عددیه ) دارد، (۱) اگر بعد از آن که سه روز یا بیشتر خون دید پاک شود و دوباره خون ببیند و فاصلۀ بین دو خون کمتر از ده روز باشد و همۀ روزهایى که خون دیده با روزهایى که در وسط پاک بوده از ده روز بیشتر باشد. مثل آن که پنج روز خون ببیند و پنج روز پاک شود و دوباره پنج روز خون ببیند، چند صورت دارد: (۱) آن که تمام خونى که دفعۀ اول دیده، «یا مقدارى از آن» (۲) در روزهاى عادت باشد و خون دوم که بعد از پاک شدن مى‌بیند در روزهاى عادت نباشد، که باید همۀ خون اول را حیض و خون دوم را استحاضه قرار دهد. (۳) (۲) آن که خون اول در روزهاى عادت نباشد و تمام خون دوم یا مقدارى از آن (۴) در روزهاى عادت باشد که باید همۀ خون دوم را حیض و خون اول را استحاضه قرار دهد. (۳) آن که مقدارى از خون اول و دوم در روزهاى عادت باشد و خون اولى که در روزهاى عادت بوده از سه روز کمتر نباشد (۵) و با پاکى وسط و مقدارى از خون دوم که آن هم در روزهاى عادت بوده از ده روز بیشتر نباشد، (۶) که در این صورت همۀ آنها حیض است و مقدارى از خون اول که پیش از روزهاى عادت بوده و مقدارى از خون دوم که بعد از روزهاى عادت بوده استحاضه است، مثلاً اگر عادتش از سوم ماه تا دهم بوده، در صورتى که یک ماه از اول تا ششم خون ببیند و دو روز پاک شود و بعد تا پانزدهم خون ببیند، از سوم تا دهم حیض است و از اول تا سوم و هم چنین از دهم تا پانزدهم استحاضه مى‌باشد. (۴) آن که مقدارى از خون اول و دوم در روزهاى عادت باشد ولى خون اولى که در روزهاى عادت بوده، از سه روز کمتر باشد (۷) ، که باید در تمام دو خون و پاکى وسط کارهایى را که بر حائض حرام است و سابقاً گفته شد ترک کند (۸) و کارهاى استحاضه را به جا آورد، یعنى به دستورى که براى زن مستحاضه گفته شد عبادتهاى خود را انجام دهد (۹) .

این مسأله، در رسالۀ آیات عظام: زنجانى و بهجت نیست

(۱) گلپایگانى، صافى: زنى که عادت وقتیه و عددیه دارد. .

(۲) [عبارت «یا مقدارى از آن» در رساله آیات عظام: خوئى و تبریزى نیست]

(۳) خوئى: و هم چنین است اگر مقدارى از خون اول را در عادت و مقدارى از آن را قبل از عادت به یک یا دو روز ببیند یا این که داراى نشانه‌هاى حیض باشد چه قبل از عادت باشد چه بعد از آن. .

تبریزى: و هم چنین است اگر مقدارى از خون اوّل را در عادت و مقدارى از آن را قبل از عادت یا بعد از عادت ببیند و فرقى نمى‌کند خون با نشانه‌هاى حیض باشد یا بدون نشانه‌هاى آن. .

سیستانى: مگر این که خون دوّم نشانه‌هاى حیض را داشته باشد که در این صورت قسمتى از آن که با احتساب خون اوّل و پاکى بعد از آن مجموعاً از ده روز تجاوز نمى‌کند حیض است و ما بقى استحاضه است. مثلاً اگر سه روز خون ببیند و سه روز پاک شود و سپس پنج روز خون ببیند و نشانه‌هاى حیض را داشته باشد سه روز اوّل و چهار روز از خون دوّم حیض است و در پاکى وسط باید بنا بر احتیاط واجب واجبات غیر حایض را انجام و محرمات حائض را ترک کند. .

(۴) خوئى، تبریزى: به طورى که در صورت اول گفته شد. .

(۵) خوئى، تبریزى: در این صورت آن مقدار با پاکى وسط و مقدارى از خون دوّم که آن هم در روزهاى عادت بوده و مجموع از ده روز بیشتر نیست همۀ آنها حیض است و مقدارى از خون اول که پیش از روزهاى عادت بوده و مقدارى از خون دوم که بعد از روزهاى عادت بوده استحاضه است مثلاً اگر عادتش از سوم ماه تا دهم بوده در صورتى که یک ماه از اول تا ششم خون ببیند و دو روز پاک شود و بعد تا پانزدهم خون ببیند، از سوم تا دهم حیض است و روز اول و دوم و هم چنین از یازدهم تا پانزدهم استحاضه مى‌باشد. [پایان صورت (۳)]

(۶) گلپایگانى، صافى: که در این صورت، اگر یک روز یا دو روز خون زودتر دیده باشد، احتیاط آن است که در این دو روز آن چه را که بر حائض حرام است ترک کند و کارهاى مستحاضه را به جا آورد و هم چنین به مقدار آن از ایام عادت را در آخر ده روز احتیاط بنماید و مقدارى از خون اول را که در عادت بوده با مقدارى از خون دوم را که در عادت بوده حیض قرار دهد و در پاکى در بین احتیاط کند به ترک آن چه بر حائض حرام است و عبادتهاى خود را به جا آورد، مثلاً اگر عادتش از سوم ماه تا دهم بوده در صورتى که یک ماه از اول تا ششم خون ببیند و یک روز پاک شود و بعد تا چهاردهم، خون ببیند در روز اول و دوم ماه و نهم و دهم، باید چنانکه گفته شد، احتیاط نماید و روز سوم تا ششم و هشتم را حیض قرار دهد و در هفتم که پاکى در بین است نیز به نحوى که گفته شد احتیاط کند به ترک آن چه بر حائض حرام است و به جا آوردن عبادتها. [پایان صورت (۳)]

سیستانى: در این صورت هر دو خون حیض است (و احتیاط واجب آن است که در پاکى وسط کارهایى که بر غیر حائض واجب است انجام دهد و محرمات بر حائض را ترک کند) و مقدارى از خون دوم که بعد از روزهاى عادت بوده استحاضه است و اما مقدارى از خون اول که قبل از روزهاى عادت بوده چنانچه عرفاً بگویند: که عادتش جلو افتاده محکوم به حیض است مگر آن که حیض قرار دادن آن باعث آن شود که بعضى از خون دوم که نیز در روزهاى عادت بوده یا تمام آن از ده روز حیض خارج شود که در این صورت محکوم به استحاضه است، مثلاً اگر عادت زن از سوّم ماه تا دهم بوده در صورتى که یک ماه از اول تا ششم خون ببیند و دو روز پاک شود و بعد تا پانزدهم خون ببیند خونهایى که از اول تا دهم دیده حیض است و خونهایى که از یازدهم تا پانزدهم دیده استحاضه مى‌باشد [پایان صورت ۳]

(۷) اراکى: که باید از ابتداء خون اول به تعداد روزهاى عادت حیض قرار دهد و بقیه را استحاضه.

خوئى، تبریزى: در این صورت بعید نیست مقدارى را که در عادت خود دیده با تمام کردن کسرى آن از ما قبل تا سه روز شود باید حیض قرار دهد، پس اگر بشود مقدارى را که از خون دوم در بین عادت دیده حیض قرار دهد (به این معنى که مجموع این مقدار با مقدارى که از اول حیض قرار داده با پاکى ما بین آنها از ده روز تجاوز نکند) تمام آنها حیض است و الاّ خون اول را حیض و باقى را استحاضه قرار دهد.

(۸) فاضل: مگر عبادتهاى واجبه را که باید به دستورى که براى زن مستحاضه گفته شد انجام دهد.

(۹) گلپایگانى، صافى: ولى هر یک از خون اولى و دومى که در روزهاى عادت بوده از سه روز کمتر باشد که باید در تمام دو خون کارهایى را که بر حائض حرام است، ترک کند و کارهاى مستحاضه را به جا آورد و در پاکى در بین کارهایى را که بر حائض حرام است ترک کند و عبادتهاى خود را انجام دهد.

سیستانى: ولى آن مقدار از خون اوّل که در روزهاى عادت بوده از سه روز کمتر باشد در این صورت باید سه روز آخر خون اوّل را حیض قرار دهد و هم چنین از خون دوّم را که مجموعاً با سه روز اوّل و پاکى وسط ده روز باشند و مازاد بر آن استحاضه است و اگر پاکى او هفت روز باشد خون دوّم هم استحاضه است و در بعضى موارد باید تمام خون اول را حیض قرار دهد و این به دو شرط است: اوّل: آن که به مقدارى بر عادت مقدّم باشد که بگویند عادتش جلو افتاده. دوّم: آن که اگر او را حیض قرار بدهد لازم نیاید که مقدارى از خون دوم که در عادت واقع شده از ده روز حیض خارج شود مثلاً اگر عادت زن از سوّم ماه تا دهم بوده و اکنون از اول ماه تا آخر روز چهارم خون دیده و دو روز پاک بوده و بعد دو باره تا پانزدهم خون دیده تمام خون اول حیض است و هم چنین خون دوم تا آخر روز دهم.

مکارم: مسأله زنى که عادت دارد هر گاه سه روز یا بیشتر خون ببیند و پاک شود و دو باره خون ببیند و فاصلۀ بین دو خون کمتر از ده روز باشد و تمام روزهایى را که خون دیده بیش از ده روز نباشد، همۀ آن حیض است (اما ایّامى که در وسط پاک بوده، پاک محسوب مى‌شود) و اگر زیادتر از ده روز باشد آن خونى که در عادت بوده حیض و دیگرى که نبوده، استحاضه است و اگر هیچ کدام در عادت نبوده آن خونى که داراى صفات حیض است حیض و دیگرى استحاضه است و اگر هر دو صفات حیض دارد تا ده روز حیض محسوب مى‌شود و بعد از آن استحاضه است.

 

منبع: توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای ۱۳ نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت، فاضل، اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.(نام هر کدام از مراجع که در مسئله بالا ذکر نشده است یعنی موافق با مساله است و مواردی که مرجعی مخالف مساله فوق است در زیر مسئله ذکر شده است.)

کانال تلگرام سایت اسلام سیتی

درباره کارشناس دینی

کارشناس دینی
با سلام بنده بعنوان طلبه و کارشناس دینی سایت اسلام سیتی فعالیت دارم. دوستان اگر سوال یا نظری در مورد مطلب بالا دارید میتوانید نظر و سوالتان را از بخش نظرات، ذیل همان مطلب برای ما ارسال کنید. و ان شاء الله ظرف کمتر از 24 ساعت پاسخ شما ذیل سوالتان در همان صفحه درج خواهد شد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.