پنجشنبه , آذر ۲ ۱۳۹۶

احکام عادت عددیه

احکام عادت عددیهReviewed by کارشناس دینی on Jan 2Rating: ۵.۰

صاحب عادت عددیه
[مسأله ۴۹۲ زنهایى که عادت عددیه دارند سه دسته‌اند]
مسأله ۴۹۲ زنهایى که عادت عددیه دارند سه دسته‌اند: (۱) اول: زنى که شماره روزهاى حیض او در دو ماه پشت سر هم یک اندازه باشد، ولى وقت خون دیدن او یکى نباشد که در این صورت هر چند روزى که خون دیده عادت او مى‌شود. مثلاً اگر ماه اول از روز اول تا پنجم و ماه دوم از یازدهم تا پانزدهم خون ببیند، عادت او پنج روز مى‌شود. دوم: (۲) زنى که از خون پاک نمى‌شود ولى دو ماه پشت سر هم چند روز از خونى که مى‌بیند نشانۀ حیض و بقیه نشانۀ استحاضه را دارد (۳) و شمارۀ روزهایى که خون نشانۀ حیض دارد در هر دو ماه یک اندازه است، اما وقت آن یکى نیست، که در این صورت هر چند روزى که خون او نشانۀ حیض را دارد، عادت او مى‌شود. (۴) مثلاً اگر یک ماه از اول ماه تا پنجم و ماه بعد از یازدهم تا پانزدهم (۵) ، خون او نشانۀ حیض و بقیه نشانۀ استحاضه را داشته باشد، شمارۀ روزهاى عادت او پنج روز مى‌شود. سوم (۶) : زنى که دو ماه پشت سر هم سه روز یا بیشتر خون ببیند و یک روز یا بیشتر پاک شود و دو مرتبه خون ببیند و وقت دیدن خون، در ماه اول با ماه دوم فرق داشته باشد، که اگر تمام روزهایى که خون دیده و روزهایى که در وسط پاک بوده از ده روز بیشتر نشود (۷) و شمارۀ روزهاى آن هم به یک اندازه باشد، تمام روزهایى که خون دیده با روزهاى وسط که پاک بوده عادت حیض او مى‌شود (۸) و لازم نیست روزهایى که در وسط پاک بوده در هر دو ماه به یک اندازه باشد. مثلاً اگر ماه اول، از روز اول ماه تا سوم خون ببیند و دو روز پاک شود و دوباره سه روز خون ببیند و ماه دوم، از یازدهم تا سیزدهم خون ببیند و دو روز یا بیشتر یا کمتر پاک شود و دوباره خون ببیند و روى هم از هشت روز بیشتر نشود (۹) ، عادت او هشت روز مى‌شود. (۱۰)

(۱) خوئى، تبریزى، سیستانى: دو دسته‌اند.

. این مسأله، در رسالۀ آیت اللّٰه بهجت نیست

(۲) [مورد دوم، در رساله آیات عظام: خوئى، تبریزى و سیستانى نیست]

(۳) زنجانى: دو ماه پشت سر هم چند روز از خونى که مى‌بیند، نشانۀ حیض: قرمزى تیره یا سیاهى و بقیه، نشانۀ استحاضه: قرمزى روشن یا زردى را دارد. .

(۴) زنجانى: عدد عادت او مى‌شود. .

(۵) زنجانى: مثلاً اگر یک ماه از اول ماه تا پایان روز پنجم و ماه بعد از یازدهم تا پایان روز پانزدهم. .

(۶) خوئى، تبریزى، سیستانى: دوّم: . .

(۷) سیستانى: و شمارۀ روزهایى که خون دیده به یک اندازه باشد تمام روزهایى که خون دیده عادت حیض او مى‌شود و باید در روزهاى وسط که پاک بوده احتیاطاً کارهایى که بر زن غیر حایض واجب است انجام دهد و کارهایى که بر حائض حرام است ترک نماید، مثلاً اگر ماه اول از روز اول تا سوم خون ببیند و دو روز پاک شود و دو باره سه روز خون ببیند و ماه دوم از یازدهم تا سیزدهم خون ببیند و دو روز پاک شود و دوباره سه روز خون ببیند عادت او شش روز مى‌شود و امّا اگر در یک ماه مثلاً هشت روز خون ببیند و در ماه دوم چهار روز خون دیده و پاک شود و دوباره خون ببیند و مجموع ایّام خون با پاکى وسط هشت روز باشد در این صورت این زن صاحب عادت عددیّه نیست بلکه مضطربه حساب مى‌شود که حکمش خواهد آمد.

(۸) گلپایگانى، صافى: تمام روزهایى که به طور متفرق خون دیده عادت او مى‌شود و در پاکى در بین، احتیاط کند به ترک آن چه بر حائض حرام است و به جا آوردن عبادتهاى خود، ولى اگر روزهایى که در وسط پاک بوده در هر دو ماه به یک اندازه نباشد، تحقّق عادت عددیه محلّ اشکال است. و ترک نشود احتیاط به این که در روزهاى پاکى، جمع بین وظیفۀ طاهر و حائض کند و در روزهایى که خون مى‌بیند، جمع بین وظیفۀ حائض و مستحاضه نماید.

(۹) خوئى: روى هم هشت روز بشود. .

(۱۰) خوئى، تبریزى: و اگر در یک ماه مثلاً هشت روز خون ببیند و در ماه دوم چهار روز خون دیده و پاک شود و دوباره خون ببیند و مجموع ایّام خون با پاکى وسط هشت روز باشد، عادت او هشت روز خواهد بود.

زنجانى: سوم: زنى که دو ماه پشت سر هم خون حیض ببیند و مدتى کمتر از ده روز پاک شود و دوباره خون ببیند و وقت دیدن خون در دو ماه فرق داشته باشد و مجموع خونهایى که دیده بدون محاسبۀ زمانى که پاک بوده در دو ماه به یک اندازه باشد و در هر ماه شرایط حیض را داشته باشد (یعنى از سه روز کمتر و از ده روز بیشتر نشود و سه روز اوّل خون در یک دهه واقع شود) که در این صورت شمارۀ مجموع خونهایى که دیده، عدد عادت او محسوب مى‌شود و لازم نیست که روزهایى که در وسط پاک بوده، در هر دو ماه به یک اندازه باشد؛ مثلا اگر ماه اول، از روز اول تا سوم خون ببیند و دو روز پاک شود و سپس سه روز خون ببیند و ماه دوم، روز یازدهم و دوازدهم خون ببیند و چهار روز پاک شود، سپس چهار روز خون ببیند، عادت او شش روز مى‌شود. هم چنین است اگر در یکى از دو ماه به طور متصل مقدارى خون ببیند و در ماه دیگر به همان مقدار به طور جداگانه خون ببیند و وقت خون دیدن یکى نباشد.

مکارم: مسأله زنانى که عادت عددیه دارند یعنى شمارۀ روزهاى حیض آنها در دو ماه پشت سر هم یک اندازه است ولى وقت آن تغییر مى‌کند، آنها باید در همان چند روز به احکام حائض عمل کنند. زنانى که از خون پاک نمى‌شوند ولى دو ماه پشت سر هم چند روز از خونى را که مى‌بینند نشانۀ حیض و بقیه نشانه‌هاى استحاضه دارد و شمارۀ روزهایى که نشانه حیض دارد در هر دو ماه یک اندازه است، امّا وقت آن یکى نیست، باید آن چند روزى که نشانه حیض را دارد حیض قرار دهند.

[مسأله ۴۹۳ زنى که عادت عددیه دارد]
مسأله ۴۹۳ زنى که عادت عددیه دارد، اگر بیشتر از شمارۀ عادت خود خون ببیند و از ده روز بیشتر شود، (۱) چنانچه همۀ خونهایى که دیده یک جور باشد باید (۲) از موقع دیدن خون به شمارۀ روزهاى عادتش حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد (۳) ، و اگر همه خونهایى که دیده یک جور نباشد، بلکه چند روز از آن، نشانۀ حیض و چند روز دیگر نشانۀ استحاضه را داشته باشد اگر روزهایى که خون، نشانۀ حیض را دارد با شمارۀ روزهاى عادت او یک اندازه است، باید همان روزها را حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد، و اگر روزهایى که خون نشانۀ حیض دارد، از روزهاى عادت او بیشتر است فقط به اندازۀ روزهاى عادت او حیض و بقیه استحاضه است و اگر روزهایى که خون نشانۀ حیض دارد از روزهاى عادت او کمتر است باید آن روزها را با چند روز دیگر که روى هم به اندازۀ روزهاى عادتش شود، حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد.

(۱) سیستانى: زنى که عادت عددیه دارد اگر کمتر یا بیشتر از شماره عادت خود خون ببیند و از ده روز بیشتر نشود تمام آن را حیض قرار دهد و اگر از ده روز تجاوز کند. .

(۲) فاضل: بنا بر احتیاط واجب باید. .

(۳) مکارم: و اگر چند روز آن نشانۀ حیض دارد باید همان را حیض قرار دهد و اگر بیشتر از ایّام عادت او باشد از آخر آن کم مى‌کند و اگر کمتر از ایام عادت او است، باید آن روزها را با چند روز بعد از آن که روى هم رفته به اندازۀ عادتش شود حیض قرار دهد و بقیه را استحاضه.

گلپایگانى، صافى: مى‌تواند به شمارۀ روزهاى عادتش را از اول یا وسط، حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد. .

خوئى، تبریزى: مسأله زنى که عادت عددیّه دارد، اگر با نشانه‌هاى حیض کمتر یا بیشتر از شماره عادت خود خون ببیند و از ده روز تجاوز نکند تمام آنها را حیض قرار دهد اگر چه خون قطع نشود و بدون داشتن نشانه‌هاى حیض از ده روز تجاوز کند، و اگر با نشانه‌هاى حیض از ده روز تجاوز کرد باید از موقع دیدن آن خون به شمارۀ روزهاى عادتش حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد.

زنجانى: مسأله زنى که عادت عددیه دارد، اگر بیشتر از شماره عادت خود، خونِ یک جور ببیند، پس اگر همه زرد رنگ یا قرمز روشن بود، مستحاضه مى‌باشد، و اگر همه قرمز تیره یا سیاه بود، به شمارۀ روزهاى عادتش حیض قرار مى‌دهد و مستحب است تا ده روز استظهار نماید و بقیه را استحاضه قرار مى‌دهد و بنا بر احتیاط مقدار حیض را از روزهاى اول خون، قرار دهد. و اگر خونى که دیده یک جور نبوده است، بلکه چند روز از آن نشانۀ حیض و چند روز نشانۀ استحاضه را داشته باشد، چنانچه روزهایى که خون نشانۀ حیض را دارد با شمارۀ عادت او یک اندازه است، باید همان روزها را حیض قرار داده و مستحب است بعد از آن تا ده روز استظهار نماید و بقیۀ خونها، استحاضه مى‌باشد و اگر خونى که نشانۀ حیض را دارد از روزهاى عادت او بیشتر است، فقط به اندازۀ روزهاى عادت از خونهاى نشانه‌دار حیض قرار مى‌دهد و مستحب است تا ده روز استظهار کند (هر چند خون زرد رنگ باشد) و بقیه را استحاضه قرار مى‌دهد؛ و اگر مقدار روزهایى که خون نشانۀ حیض را دارد از روزهاى عادت او کمتر، ولى حد اقل سه روز باشد، این مقدار را حیض قرار داده و مقدارى از خونهاى دیگر را نیز حیض قرار مى‌دهد تا به اندازه عادت شود (و بنا بر احتیاط اگر مى‌تواند مکمل عدد عادت را از بعد حساب مى‌کند) و اگر از سه روز نیز کمتر باشد، بنا بر احتیاط واجب به مقدار سه روز به احکام حائض رفتار مى‌نماید و بعد از پاک شدن، نماز و سائر عبادتهاى واجبى که در این سه روز به جا نیاورده، قضا مى‌نماید (بنا بر احتیاط مکمل سه روز را از بعد حساب مى‌کند) و در بقیۀ روزها مستحاضه مى‌باشد.

 

منبع: توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای ۱۳ نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت، فاضل، اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.(نام هر کدام از مراجع که در مسئله بالا ذکر نشده است یعنی موافق با مساله است و مواردی که مرجعی مخالف مساله فوق است در زیر مسئله ذکر شده است.)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.