پنجشنبه , آذر ۲ ۱۳۹۶
صفحه اصلی » ویژه بانوان » احکام بانوان » احکام حیض » حکم دختری که برای بار اول حیض یا پریود شده

حکم دختری که برای بار اول حیض یا پریود شده

حکم دختری که برای بار اول حیض یا پریود شدهReviewed by کارشناس دینی on Jan 2Rating: ۵.۰

[مسأله ۴۹۶ حکم دختری که برای بار اول حیض یا پریود شده]

تعریف مبتدئه
مسأله ۴۹۶ مبتدئه یعنى زنى که دفعۀ اوّل خون دیدن اوست (۱) ، اگر بیشتر از ده روز خون ببیند و همۀ خونهایى که دیده یک جور باشد (۲) ، باید عادت خویشان خود را (به طورى که در وقتیه گفته شد (۳)) حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد (۴) .

(۱) مکارم: اگر ده روز یا کمتر خون ببیند همه‌اش حیض است و. .

(۲) خوئى، تبریزى: همۀ خونهایى که دیده داراى نشانه‌هاى حیض باشد. .

زنجانى: پس اگر همه زرد یا قرمز روشن بود، استحاضه است و اگر همه سیاه یا قرمز تیره باشد، به مقدار عادت بعضى از خویشان خود از خونى که دیده حیض قرار مى‌دهد (و بنا بر احتیاط از اولین روزى که خون مى‌بیند حساب کند) و مستحب است تا ده روز استظهار کند و باید پس از آن به احکام مستحاضه عمل نماید.

سیستانى: باید مقدار عادت یکى از خویشان خود را حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد به دو شرطى که در مسأله [۴۸۸]گذشت و اگر این ممکن نشد باید یک عددى بین سه روز و ده روز را حیض خود قرار دهد به دستورى که در مسأله [۴۸۹]بیان شد.

(۳) بهجت: به طورى که در مضطربه گفته شد. .

[قسمت داخل پرانتز در رساله آیات عظام: خوئى، تبریزى و صافى نیست]

(۴) خوئى، تبریزى: و اگر خویشى نداشته یا عادت خویشانش مختلف باشد ماه اول را شش یا هفت روز حیض قرار داده و تا ده روز احتیاط کند و در ماههاى بعد سه روز حیض قرار داده و تا شش یا هفت روز احتیاط کند.

[مسأله ۴۹۷ مبتدئه اگر بیشتر از ده روز خونى ببیند]

مسأله ۴۹۷ مبتدئه اگر بیشتر از ده روز خونى ببیند که چند روز آن نشانۀ حیض و چند روز دیگر نشانۀ استحاضه را داشته باشد، چنانچه خونى که نشانۀ حیض دارد (۱) کمتر از سه روز و بیشتر از ده روز نباشد (۲) ، همۀ آن حیض است (۳) ولى اگر پیش از گذشتن ده روز از خونى که نشانۀ حیض دارد دوباره خونى ببیند که آن هم نشانۀ خون حیض داشته باشد، مثل آن که پنج روز خون سیاه و نه روز خون زرد و دوباره پنج روز خون سیاه ببیند باید از اوّلِ خونِ اوّل، که نشانۀ حیض دارد، حیض قرار دهد و در عدد، رجوع به خویشاوندان خود کند و بقیه را استحاضه قرار دهد. (۴)

(۱) زنجانى: کمتر از سه روز باشد، بنا بر احتیاط واجب تا سه روز به احکام حائض عمل کرده، بعد از پاک شدن نماز و سایر عبادتهاى واجبى را که ترک کرده، قضا نماید (بنا بر احتیاط اگر مى‌تواند مکمل سه روز را از بعد از خون نشانه‌دار قرار دهد) و بقیه خونها استحاضه مى‌باشد.

(۲) مکارم: آن خون حیض و بقیه استحاضه است و اگر کمتر از سه روز باشد باید آن چه را نشانه حیض دارد بگیرد و باقى مانده را به عادت خویشاوندان خود مراجعه کند، هم چنین اگر آن چه نشانۀ حیض دارد بیش از ده روز باشد به تعداد عادت خویشاوندان خود حیض قرار مى‌دهد و بقیه استحاضه است.

(۳) فاضل: خونى که نشانه حیض دارد حیض مى‌باشد و خونى که نشانه حیض ندارد استحاضه مى‌باشد. .

(۴) خوئى: باید خون وسطى را استحاضه قرار دهد و در دو طرف آن احتیاط کند چنان که در مضطربه گذشت.

گلپایگانى، صافى: باید در هر دو خون که نشانۀ حیض دارد احتیاط کند به ترک آن چه بر حائض حرام است و انجام کارهاى مستحاضه.

سیستانى: باید خون اول را حیض و دو خون دیگر را استحاضه قرار دهد، چنانکه در مضطربه گذشت.

تبریزى: باید خون اولى را حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد.

[مسأله ۴۹۸ مبتدئه اگر بیشتر از ده روز خونى ببیند]
مسأله ۴۹۸ مبتدئه اگر بیشتر از ده روز خونى ببیند که چند روز آن نشانۀ حیض و چند روز دیگر آن نشانۀ استحاضه داشته باشد (۱) ، چنانچه خونى که نشانۀ حیض دارد از سه روز کمتر یا از ده روز بیشتر باشد (۲) ، باید (۳) از اولى که خون نشانۀ حیض دارد، حیض قرار دهد و در عدد، به خویشاوندان خود رجوع کند و بقیه را استحاضه قرار دهد.

(۱) خوئى: ولى خونى که نشانۀ حیض دارد از سه روز کمتر باشد همۀ خونهایى که دیده استحاضه است. [ پایان مسأله]

سیستانى: ولى خونى که نشانۀ حیض دارد از سه روز کمتر یا از ده روز بیشتر باشد باید به دستورى که در ابتداى مسألۀ[۴۹۵]گفته شد عمل نماید.

تبریزى: ولى خونى که نشانۀ حیض دارد، از سه روز کمتر باشد، بنا بر احتیاط از اوّل دیدن خون به مقدار عادت خویشانش بین تروک حائض و اعمال مستحاضه جمع نماید و اگر خویشى نداشت یا عادت آنها مختلف بود، در ماه اوّل تا ده روز احتیاط نماید و در ماههاى دیگر مبتدئه‌اى عمل کند که در مسألۀ[۴۹۶]گذشت.

(۲) گلپایگانى، صافى: باید عادت خویشان خود را حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد و اگر خویشانش عادت ندارند یا مختلف هستند به دستورى که در مسألۀ[(۴۹۱)]گذشت رفتار کند.

صافى: در ماه اول حیض خود را هفت روز قرار مى‌دهد و پس از آن تا روز دهم احتیاطاً بین تروک حایض و اعمال مستحاضه جمع نماید و در بعد از ماه اول، حیض را سه روز قرار دهد و سپس تا روز ششم یا هفتم احتیاط مذکور را انجام دهد.

(۳) فاضل: باید بنا بر احتیاط. .

مکارم: رجوع کنید به ذیل مسأله ۴۹۷.

زنجانى: مسأله مبتدئه اگر پیش از گذشتن ده روز از خونى که نشانۀ حیض را دارد، دوباره خون ببیند که آن هم نشانۀ حیض داشته باشد؛ مثل آن که پنج روز خون سیاه و نُه روز خون زرد و چند روز خون سیاه ببیند، پس اگر مجموع خونهاى نشانه‌دار از ده روز بیشتر نشود، همه حیض است و اگر بیشتر از ده روز شود، به مقدار ده روز از خونهاى نشانه دار را حیض قرار مى‌دهد (و بنا بر احتیاط این مقدار را از اولِ خون اوّل حساب مى‌کند) و مستحب است تا ده روز استظهار نماید و بعد از آن مستحاضه مى‌باشد.

 

منبع: توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای ۱۳ نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت، فاضل، اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.(نام هر کدام از مراجع که در مسئله بالا ذکر نشده است یعنی موافق با مساله است و مواردی که مرجعی مخالف مساله فوق است در زیر مسئله ذکر شده است.)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.