Business is booming.

کدام طائفه دنیا را به آخرت فروختند؟!

0

پرسش:
در کدام آیه عنوان شد، که طایفه ای آخرت را به دنیا فروختند و در میان آنان جنگ رخ داد؟نام آن طایفه چه بود؟*

پاسخ:
پرسشگر محترم! در قرآن کریم آیه ای که به صراحت نام طایفه ای که آخرت را به دنیا فروختند و در میان آنان جنگ رخ داد نیامده است، ولی خداوند متعال در آیه ۸۵ و ۸۶، سوره بقره درباره طایفه بنی اسرائیل می فرماید: ]ولی[ باز همین شما هستید که یکدیگر را می کشید، و گروهی از خودتان را از دیارشان بیرون می رانید، و به گناه و تجاوز، بر ضد آنان به یکدیگر کمک می کنید و اگر به اسارت پیش شما آیند، به ]دادن[ فدیه، آنان را آزاد می کنید، با آن که ]نه تنها کشتن، بلکه [بیرون کردن آنان بر شما حرام شده است. آیا شما به پاره ای از کتاب ]تورات[ ایمان می آورید، و به پاره ای کفر میورزید؟ پس جزای هرکس از شما که چنین کند، جز خواری در زندگی دنیا چیزی نخواهد بود و روز رستاخیز ایشان را به سخت ترین عذاب ها باز برند، و خداوند از آن چه می کنید غافل نیست. همین کسانند که زندگی دنیا را به ]به بهای[ جهان دیگر خریدند. پس نه عذاب آنان سبک گردد، و نه ایشان یاری شوند.»
بنابراین ممکن است، طایفه ای که آخرت را به دنیا فروختند و در میان آنان جنگ رخ داد و یکدیگر را کشتند و گروهی از خودشان را آواره کردند و به گناه و تجاوز نسبت به همدیگر اقدام کردند، طایفه و قوم بنی اسرائیل بوده اند.۱
____________________________________________
۱. برای آگاهی بیشتر ر.ک: المیزان فی تفسیر القرآن، سیدمحمدحسین طباطبایی، ج ۱، ص ۲۱۷، مؤسسه اسماعیلیان، قم؛ مجمع البیان، مرحوم طبرسی، ج ۱، ص ۳۰۱، دارالمعرفه، بیروت