اگر در اثناء غسل از انسان حدث اصغر(مثل ادرار) خارج شود

اگر در اثناء غسل از انسان حدث اصغر(مثل ادرار) خارج شود :

√ پاسخ :

آیات عظام خامنه ای، مکارم شیرازی : اگر در اثناء غسل ، حَدَث اصغر از او سر زند (مثلاً بول کند) ضررى به غسل او نمى زند ولى براى نماز و مانند آن، باید وضو بگیرد.

آیت الله سیستانی: لازم نیست غسل را رها کرده و غسل دیگری بنماید، بلکه می تواند غسل خود را تمام نماید و بنابراحتیاط لازم باید وضو هم بگیرد.

آیت الله وحید خرسانی : بنابراحتیاط واجب غسل را تمام کند و اعاده نماید و وضو هم ضمیمه کند

—————
توضیح السمائل مراجع مسئله ۳۸۶