اگر بعد از وضو، چیزى که مانع از رسیدن آب است، در اعضاى وضو ببیند؟

 

اگر بعد از وضو، چیزى که مانع از رسیدن آب است، در اعضاى وضو ببیند، چکار باید کرد؟

الف- می داند مانع ، مربوط به قبل از وضو است : وضویش باطل است.
ب- می داند مانع ، مربوط به بعد از وضو است : وضویش صحیح است.
ج- نمی داند مانع ، مربوط به بعد از وضو است یا قبل از وضو :
آیات عظام امام ، خامنه ای ، بهجت ، صافی : اگر بداند موقع وضو ملتفت آن مانع نبوده ، بنابر احتیاط واجب دوباره وضو بگیرد.
آیات عظام وحید ، فاضل ، زنجانی ، مکارم : اگر بداند موقع وضو ملتفت آن مانع نبوده باید دوباره وضو بگیرد.
آیت الله سیستانی : در هر صورت وضویش صحیح است.

—–
استفتاء از دفتر آیت الله خامنه ای : اگر بعد از وضو چیزى که مانع از رسیدن آب است در اعضاى وضو ببینید و ندانید موقع وضو بوده یا بعد پیدا شده وضوى شما صحیح است. ولى اگر در وقت وضو ملتفت و متوجه آن مانع نبوده‌اید احتیاط واجب آن است که دوباره وضو بگیرید و اگر ملتفت بوده‌اید نماز صحیح است.
توضیح السمائل مراجع مسئله