صفحه اصلی » احکام شرعی » احکام نماز (صفحه 3)

احکام نماز

وقت نماز نافله مغرب و عشا

وقت نافله مغرب: چهار رکعت است (دو نماز دو رکعتی) و وقت آن از تمام شدن نماز مغرب است تا وقتی که سرخی طرف مغرب – که بعد از غروب آفتاب در آسمان پیدا می شود- از بین برود. وقت نافله عشا: دو رکعت است که به صورت نشسته خوانده …

مشاهده بیشتر »

وقت نماز نافله ظهر و عصر

وقت نافله ظهر: هشت رکعت است ( چهار نماز دو رکعتی) و وقت آن پیش از خواندن نماز ظهر است (از اول ظهر شرعی تا موقعی که سایه شاخص (چوب یا هر چیز دیگر که در زمین به صورت عمود قرار دهیم و بعد از ظهر سایه آن افزایش می …

مشاهده بیشتر »

وقت نماز نافله صبح

وقت نافله صبح: دو رکعت است که پیش از نماز صبح خوانده میشود و وقت آن همان وقت فضیلت نماز صبح است. بنابراین کسی که نماز صبح را پس از گذشتن از وقت فضیلت آن می خواند نمی تواند نافله صبح بخواند البته می تواند پس از نماز صبح نافله …

مشاهده بیشتر »

وقت نماز شب

وقت نافله شب: یازده رکعت است که هشت رکعت آن به نیت نافله شب، دو رکعت آن به نیت نماز شفع و یک رکعت آن به نیت نماز وتر خوانده می شود و وقت آن از نیمه شب شرعی تا اذان صبح (سیستانی: تمام شب) است و بهتر است نزدیک …

مشاهده بیشتر »

وقت نمازهای یومیه (پنجگانه)

پرسش: وقت نماز های یومیه یا ۵ گانه را بیان کنید؟ نمازهای واجب و مستحب (نافله) که در طول شبانه روز خوانده میشود . وقت های ویژه ای دارد: وقت نمازهای نافله را قبلا بیان کردیم و حال نوبت به بیان وقت نماز های یومیه می رسد. وقت نماز صبح …

مشاهده بیشتر »

وقت نماز مغرب و عشا

وقت نماز مغرب وقت فضیلت نماز مغرب: از اول مغرب تا زمانی که که سرخی طرف مغرب آسمان از بین برود. وقت مخصوص نماز مغرب: از اول مغرب به مقدار خواندن یک نماز سه رکعتی. وقت نماز عشاء وقت فضیلت نماز عشاء: از پایان وقت فضیلت نماز مغرب تا گذاشتن …

مشاهده بیشتر »

وقت نماز ظهر و عصر

وقت نماز ظهر وقت فضیلت نماز ظهر: از اول ظهر است تا زمانی که سایه پدید آمده شاخص (چوب یا هر چیز دیگر) به اندازه طول خود شاخص افزایش یابد برای مثال: اگر طول شاخص یک متر است و طول سایه شاخص هنگام ظهر ۲۰ سانتی متر، پایان وقت فضیلت …

مشاهده بیشتر »

وقت نماز عشا

وقت نماز عشاء وقت فضیلت نماز عشا: از پایان وقت فضیلت نماز مغرب تا گذاشتن یک سوم از شب. به عبارت دیگر: از هنگام برطرف شدن سرخی طرف مغرب تا گذشتن یک سوم شب. وقت مخصوص نماز عشا: به مقدار خواندن یک نماز عشا قبل از نیمه شب شرعی. توجه: …

مشاهده بیشتر »

وقت نماز مغرب

وقت نماز مغرب وقت فضیلت نماز مغرب: از اول مغرب تا زمانی که که سرخی طرف مغرب آسمان از بین برود. وقت مخصوص نماز مغرب: از اول مغرب به مقدار خواندن یک نماز سه رکعتی. توجه: احکام فوق طبق نظرات حضرات آیات امام خمینی، خامنه ای، سیستانی، مکارم شیرازی، صافی …

مشاهده بیشتر »

وقت نماز عصر

وقت نماز عصر وقت فضیلت نماز عصر: پس از وقت مخصوص نماز ظهر تا زمانی کهسایه پدید آمده توسط شاخص به دو برابر طول شاخص برسد. وقت مخصوص نماز عصر: به اندازه خواندن یک نماز عصر تا به مغرب مانده باشد. توجه: احکام فوق طبق نظرات حضرات آیات امام خمینی، …

مشاهده بیشتر »

وقت نماز ظهر

وقت نماز ظهر وقت فضیلت نماز ظهر: از اول ظهر است تا زمانی که سایه پدید آمده شاخص (چوب یا هر چیز دیگر) به اندازه طول خود شاخص افزایش یابد برای مثال: اگر طول شاخص یک متر است و طول سایه شاخص هنگام ظهر ۲۰ سانتی متر، پایان وقت فضیلت …

مشاهده بیشتر »

وقت نماز صبح

وقت نماز صبح وقت مخصوص: از اذان صبح تا طلوع آفتاب وقت مخصوص نماز صبح است. وقت فضیلت (قسمتی از وقت نماز است که خواندن نماز درآن ثواب بیش تری دارد): حضرات آیات خامنه ای ، سیستانی ، مکارم ، بهجت ، سبحانی : از اذان صبح تا زمانی که …

مشاهده بیشتر »

حکم کسی که نماز را انکار کند

پرسش: اگر کسی که نماز نمی خواند و ضرورت نماز را انکار کند چه حکمی دارد ؟ آیا کافر است؟ نماز از ضروریات دین اسلام است و کسی که منکر آن شود چناچه ضروری بودن آن را بداند و انکار آن به انکار خدا یا توحید و یا نبوت پیامبر …

مشاهده بیشتر »

جایگاه نماز در اسلام

نماز در اسلام چه جایگاهی دارد؟ نماز از ضروریات دین اسلام است و کسی که منکر آن شود چناچه ضروری بودن آن را بداند و انکار آن به انکار خدا یا توحید و یا نبوت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله برگردد ، کافر و نجس است و اگر …

مشاهده بیشتر »

نمازهای واجب را نام ببرید

نمازهای واجب را نام ببرید؟ نماز یا واجب است یا مستحب ، نمازهای واجب هم دو دسته اند: دسته اول: نمازهای که باید هر روز و شب باید خوانده شود که نمازهای یومیه میگویند که شامل: نماز صبح ، ظهر، عصر، مغرب، عشاء هستند. دسته دوم: نمازهای که گاهی از …

مشاهده بیشتر »