صفحه اصلی » احکام شرعی » احکام وضو

احکام وضو

حکم نمازهای را که انسان با وضوی جبیره خوانده

حکم نماز با وضو جبیره

حکم نماز با وضوی جبیره [مسأله ۳۴۴ نمازهایى را که انسان با وضوى جبیره‌اى خوانده] مسأله ۳۴۴ نمازهایى را که انسان با وضوى جبیره‌اى خوانده (۱) صحیح است (۲) و بعد از آن که عذرش برطرف شد، براى نمازهاى بعد هم نباید (۳) وضو بگیرد (۴) ، ولى اگر براى …

مشاهده بیشتر »

حکم کسی که نمیداند وظیفه اش تیمم است یا وضوی جبیره

وضو جبیره یا تیمم [مسأله ۳۴۳ کسى که نمى‌داند وظیفه‌اش تیمّم است] مسأله ۳۴۳ کسى که نمى‌داند وظیفه‌اش تیمّم است یا وضوى جبیره‌اى، (۱) بنا بر احتیاط واجب باید هر دو را به جا آورد. این مسأله، در رسالۀ آیت اللّٰه مکارم نیست (۱) بهجت: در صورتى که حجّتى بر …

مشاهده بیشتر »

ایجاد مانع در اعضای وضو به دلیل بیماری

[مسأله ۳۴۲ اگر انسان براى مرضى که در چشم اوست ] مسأله ۳۴۲ اگر انسان براى مرضى که در چشم اوست موى چشم خود را بچسباند (۱) باید وضو و غسل را جبیره‌اى انجام دهد (۲) و احتیاط آن است که تیمّم هم بنماید. این مسأله در رساله آیت اللّٰه …

مشاهده بیشتر »

نماز خواندن با غسل یا وضو جبیره ای

[مسأله ۳۴۱ کسى که باید با وضو یا غسل جبیره‌اى نماز بخواند] مسأله ۳۴۱ کسى که باید با وضو یا غسل جبیره‌اى نماز بخواند، چنانچه بداند که تا آخر وقت عذر او برطرف نمى‌شود، مى‌تواند در اوّل وقت نماز بخواند (۱) ولى اگر امید دارد که تا آخر وقت عذر …

مشاهده بیشتر »

در چه صورتی باید تیمم جبیره ای گرفت؟

تیمم جبیره ای [مسأله ۳۴۰ کسى که وظیفۀ او تیمم است] مسأله ۳۴۰ کسى که وظیفۀ او تیمم است، اگر در بعضى از جاهاى تیمّم او زخم یا دمل یا شکستگى باشد باید به دستور وضوى جبیره‌اى، تیمّم جبیره‌اى نماید. منبع: توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از …

مشاهده بیشتر »

غسل جبیره چگونه است

غسل جبیره ای چگونه است؟ [مسأله ۳۳۹ غسل جبیره‌اى مثل وضوى جبیره‌اى است] مسأله ۳۳۹ غسل جبیره‌اى مثل وضوى جبیره‌اى است، ولى بنا بر احتیاط واجب باید آن را ترتیبى به جا آورند نه ارتماسى. (۱) (۱) گلپایگانى: اگر ارتماسى هم به جا آورده شود صحیح است، اگر چه ترتیبى …

مشاهده بیشتر »

اگر در جای وضو یا غسل چیزی چسبیده باشد

[مسأله ۳۳۸ اگر در جاى وضو یا غسل چیزى چسبیده است] مسأله ۳۳۸ اگر در جاى وضو یا غسل چیزى چسبیده است که برداشتن آن ممکن نیست، (۱) یا به قدرى مشقّت دارد که نمى‌شود تحمل کرد باید به دستور جبیره عمل کند (۲) . (۱) مکارم: یا بسیار مشقت …

مشاهده بیشتر »

اگر آب برای جای از اعضای وضو ضرر داشته باشد

حکم ضرر داشتن آب برای اعضای وضو [مسأله ۳۳۷ اگر جایى از اعضاى وضو را رگ زده است] مسأله ۳۳۷ اگر جایى از اعضاى وضو را رگ زده است و نمى‌تواند آن را آب بکشد (۱) یا آب براى آن ضرر دارد (۲) (اگر روى آن بسته است (۳)) باید …

مشاهده بیشتر »

وضو با صورت و دست بانداژ شده

[مسأله ۳۳۵ اگر جبیره بیشتر از معمول اطراف زخم را گرفته] مسأله ۳۳۵ اگر جبیره بیشتر از معمول اطراف زخم را گرفته و برداشتن آن ممکن نیست باید به دستور جبیره عمل کند و بنا بر احتیاط واجب (۱) تیمم هم بنماید و اگر برداشتن جبیره ممکن است باید جبیره …

مشاهده بیشتر »

وضو در صورت وجود چند زخم روی صورت و دست

[مسأله ۳۳۴ اگر در صورت یا دستها چند جبیره باشد] مسأله ۳۳۴ اگر در صورت یا دستها چند جبیره باشد، باید بین آنها را بشوید و اگر جبیره‌ها در سر یا روى پاها باشد (۱) ، باید بین آنها را مسح کند و در جاهایى که جبیره است باید به …

مشاهده بیشتر »

وضو با سر و پا بانداژ شده

[مسأله ۳۳۳ اگر جبیره تمام پهناى روى پا را گرفته] مسأله ۳۳۳ اگر جبیره تمام پهناى روى پا را گرفته، ولى مقدارى از طرف انگشتان و مقدارى از طرف بالاى پا باز است، باید جاهایى که باز است روى پا را، و جایى که جبیره است روى جبیره را مسح …

مشاهده بیشتر »

وضو با دست و انگشتان زخمی

مسأله ۳۳۲ کسى که در کف دست و انگشتها جبیره دارد و در موقع وضو دست تر روى آن کشیده است مى‌تواند (۱) سر و پا را با همان رطوبت مسح کند (۲) یا از جاهاى دیگر وضو رطوبت بگیرد (۳) . (۱) [کلمۀ «مى‌تواند» در رساله آیات عظام: خوئى …

مشاهده بیشتر »

وضو در صورتی که کل اعضاء باند پیچی و در گچ باشد

[مسأله ۳۳۱ اگر جبیره تمام اعضاى وضو را گرفته باشد] مسأله ۳۳۱ اگر جبیره تمام اعضاى وضو را گرفته باشد، باید تیمّم بنماید. (۱) این مسأله، در رسالۀ آیات عظام: خوئى، فاضل و تبریزى نیست (۱) گلپایگانى، اراکى، صافى: بنا بر احتیاط واجب باید وضوى جبیره‌اى بگیرد و تیمّم هم …

مشاهده بیشتر »

وضو با دست گچ گرفته

[مسأله ۳۳۰ اگر جبیره، تمام صورت یا تمام یکى از دستها را فرا گرفته باشد] مسأله ۳۳۰ اگر جبیره، تمام صورت یا تمام یکى از دستها را فرا گرفته باشد باز احکام جبیره جارى و وضوى جبیره‌اى کافى است (۱) ، ولى اگر مُعْظَمِ (بیشتر) اعضاى وضو را گرفته باشد، …

مشاهده بیشتر »