دوشنبه , آبان ۲۹ ۱۳۹۶
صفحه اصلی » احکام شرعی » احکام وضو (صفحه 12)

احکام وضو

خواب تا چه اندازه وضو را باطل می کند؟

همه مراجع: اینکه چشم نبیند و گوش نشنود و اگر یکى از این دو مشخصه نباشد، وضو باطل نمى‏شود.[۱] ____________________ [۱]  توضیح‏المسائل مراجع، ج ۱، م ۳۲۳؛ وحید، توضیح‏المسائل، م ۳۲۹؛ نورى، توضیح‏المسائل، م ۳۲۴؛ دفتر: خامنه‏اى.

مشاهده بیشتر »

آیا مسح پا فقط با روی شصت پا باشد؟

همه مراجع: لازم نیست مسح حتماً به روى شست پا انجام شود و مسح یکى از انگشتان دیگر نیز کافى است.[۱] __________________ [۱] توضیح‏المسائل مراجع، م ۲۵۳؛ وحید، توضیح‏المسائل، م ۲۵۸؛ نورى، توضیح‏المسائل، م ۲۵۴؛ دفتر: خامنه‏اى.

مشاهده بیشتر »

آیا خشک بودن اعضا در وضو قبل وضو لازم است؟

همه مراجع: خیر، لازم نیست؛ مگر جاى مسح که باید خشک باشد.[۱] تبصره. اگر رطوبت جاى مسح به گونه‏اى کم باشد، که رطوبت کف دست بر آن غلبه کند و بگویند رطوبت مسح تنها از ترى کف دست است، اشکال ندارد. ____________________ [۱]  توضیح‏المسائل مراجع، م ۲۵۶؛ وحید، توضیح‏المسائل، م …

مشاهده بیشتر »

اگر در وضو سهواً دست از پایین به بالا کشیده شود وضو باطل است؟

همه مراجع: اگر عرفاً از بالا به پایین شسته شود، وضو صحیح است؛ هر چند به طور سهوى دست به طرف بالا کشیده شود.[۱] _________________ [۱]  امام، استفتاءات، ج ۱، س ۱۶؛ صافى، جامع الاحکام، ج ۱، س ۹۷؛ فاضل، جامع‏المسائل، ج ۲، س ۱۱۰؛ دفتر: مکارم، سیستانى، تبریزى، نورى …

مشاهده بیشتر »

اگر بعد از وضو یقین پیدا کنم که وضو ناقص گرفته ام تکلیف چیست؟

همه مراجع: اگر موالات (فاصله نشده باشد) وضو از بین نرفته است، محل فراموش شده و بعد از آن را باید بشوید یا مسح کند و اگر موالات از بین رفته، باید از نو وضو بگیرد.[۱] _______________________ [۱] العروه الوثقى، ج ۱، شرایط الوضو، م ۴۵.

مشاهده بیشتر »

کسی که بعد از نماز شک کند که آیا وضو داشته است یا خیر چه حکمی دارد؟

همه مراجع (به جز تبریزى، صافى، فاضل و وحید): نمازى که خوانده، صحیح است؛ ولى باید براى نمازهاى بعدى، وضو بگیرد.[۱] آیات عظام تبریزى، صافى، فاضل و وحید: چنانچه احتمال مى‏دهد، پیش از نماز به گرفتن وضو توجّه داشته، نمازى که خوانده صحیح است؛ ولى باید براى نمازهاى بعدى، وضو …

مشاهده بیشتر »

زیاد در وضو و غسل شک می کنم وظیفه ام چیست؟

همه مراجع (به جز تبریزى و وحید): نباید به شک خود اعتنا کنید [و مطابق متعارف مردم انجام دهید].[۱] آیات عظام تبریزى و وحید: اگر به حد وسواس برسید، نباید به شک خود اعتنا کنید [و مطابق متعارف مردم انجام دهید].[۲] ___________________ [۱]  توضیح‏المسائل مراجع، م ۲۹۹؛ نورى، توضیح‏المسائل، ۳۰۰. …

مشاهده بیشتر »

بستن شیر آب در وضو چه حکمی دارد؟

همه مراجع: اشکال ندارد.[۱] تبصره. اگر بعد از ریختن آب روى اعضاى وضو، نخست شیر آب بسته شود و سپس وضوى اعضا کامل شود: از اسراف جلوگیرى خواهد شد، ۲. براى مسح، اشکالى پیش نخواهد آمد. ولی اگر بعد از اینکه دست چپ را تمام کردیم و شیر خیس باشد …

مشاهده بیشتر »

آیا روغن مو مانع وضو است؟

همه مراجع: اگر روغن به قدرى زیاد نباشد که مانع از رسیدن آب وضو در حال مسح، به پوست یا بیخ موهاى جلوى سر یا موها باشد، اشکال ندارد.[۱] ___________________ [۱] ( ۱). تبریزى، استفتاءات، س ۱۵۴؛ صافى، جامع الاحکام، ج ۱، س ۱۰۶؛ فاضل، جامع‏المسائل، ج ۱، س ۱۲۵ …

مشاهده بیشتر »