صفحه اصلی » احکام شرعی (صفحه 3)

احکام شرعی

نگرفتن عمدی قضای روزه تا ماه رمضان آینده

نگرفتن عمدی قضای روزه پرسش: وظیفه شخصی که عمدأ و بدون عذر تا ماه رمضان آینده قضای روزه را نگیرد، چیست؟(۱) پاسخ: سیستانی، شبیری: باید قضای روزه را بگیرد و بنا بر احتیاط واجب برای هر روز یک مد طعام به فقیر بدهد. بقیه مراجع: باید قضای روزه را بگیرد …

مشاهده بیشتر »

قضای روزه بیمار در صورت فوت در ماه رمضان

قضای روزه بیمار در صورت فوت پرسش: آیا قضای روزه های شخصی که بخاطر بیماری، حیض، نفاس، نگرفته و قبل از تمام شدن ماه رمضان فوت کرده، واجب است؟(۱) پاسخ: همه مراجع: لازم نیست روزه هایی را که نگرفته برای او قضا کنند. در ادامه میتوانید کاربردی ترین و  پرتکرارترین …

مشاهده بیشتر »

ترتیب در گرفتن روزه های قضا

ترتیب در روزه های قضا پرسش: آیا رعایت ترتیب درگرفتن روزه های قضای سالهای قبل لازم است؟(۱) پاسخ: همه مراجع: اگر از چند ماه رمضان روزه قضا داشته باشد، قضای هر کدام را که اول بگیرد مانعی ندارد و رعایت ترتیب شرط نیست. اما اگر وقت قضای رمضان آخر تنگ …

مشاهده بیشتر »

آیا بجا آوردن روزه قضا ماه رمضان واجب فوری است؟

فوری نبودن قضای روزه پرسش: آیا بجا آوردن قضای روزه ماه رمضان فوری است؟(۱) پاسخ: همه مراجع: انجام روزه قضا فوری نیست. در ادامه میتوانید کاربردی ترین و  پرتکرارترین سوالات در مورد روزه را بخوانید: نیت روزه مبطلات روزه احکام روزه قضا احکام روزه مسافر احکام روزه بانوان احکام پزشکی …

مشاهده بیشتر »

حکم روز شخصی که بدون تحقیق وقت سحری خورده

روزه قضا بدون تحقیق از وقت پرسش: حکم روزه شخصی که سحر بدون تحقیق از وقت چیزی خورده (بعد مشخص شود صبح بوده)، چیست؟(۱) پاسخ: همه مراجع: روزه باطل است و باید قضای آن را بجا آورد. در ادامه میتوانید کاربردی ترین و  پرتکرارترین سوالات در مورد روزه را بخوانید: …

مشاهده بیشتر »

شک در تعداد روزه های قضا

حکم شک در تعداد روزه های قضا به خاطر شک در زمان زوال عذر پرسش: شخصی که میداند روزه قضا بر عهده دارد اما تعداد آنها را نمیداند چه وظیفه ای دارد ؟(۱) پاسخ: امام، سیستانی، نوری: میتواند به حداقل روزهایی را که میداند از او فوت شده اکتفا کند. …

مشاهده بیشتر »

باطل کردن روزه قضا بعد از ظهر

حکم باطل کردن روزه قضا بعد از ظهر پرسش: آیا میتوان روزه قضا را بعد از ظهر باطل کرد؟(۱) پاسخ: همه مراجع: باطل کردن روزه قضای خود انسان بعد از ظهر حرام است، و در صورت باطل کردن کفّاره واجب می‌شود که باید به ده نفر فقیر طعام بدهد و …

مشاهده بیشتر »

باطل کردن روزه قضا قبل از ظهر

حکم باطل کردن روزه قضا قبل از ظهر پرسش: آیا میتوان روزه قضا را قبل از ظهر باطل کرد؟(۱) پاسخ: الف: وقت روزه تنگ باشد. خویی، تبریزی، سیستانی: میتواند قبل از ظهر روزه را باطل کند. امام، خامنه ‏ای، وحید: بنا بر احتیاط واجب قبل از ظهر نمیتواند روزه را …

مشاهده بیشتر »

آیا روزه گرفتن بر بیماری که در روز ماه رمضان بهبود یافته واجب است؟

روزه مریض بهبودی یافته در روز پرسش: آیا روزه گرفتن بر مریضی که در روز ماه رمضان بهبود مییابد، واجب است؟ پاسخ: الف- قبل از ظهر خوب شود و مبطل روزه انجام نداده باشد.(۱) امام، فاضل، نوری، بهجت ،: باید نیّت روزه کند و آن روز را روزه بگیرد. صافی،:واجب …

مشاهده بیشتر »

روزه مستحبی گرفتن با داشتن روزه استیجاری

حکم روزه مستحبی گرفتن با داشتن روزه استیجاری پرسش: آیا شخصی که روزه استیجاری دارد می‏تواند روزه مستحبی بگیرد. (۱) پاسخ: امام، خویی، تبریزی، وحید، سیستانی، بهجت، صافی، مکارم، نوری، فاضل: گرفتن روزه مستحبی برای او اشکالی ندارد. شبیری: گرفتن روزه مستحبی اشکالی ندارد ولی اگر وقت روزه استیجاری تنگ …

مشاهده بیشتر »

حکم عفونت دهان برای روزه دار

روزه استیجاری با داشتن عفونت دهان پرسش: شخصی عفونت دهان دارد که ناخودآگاه به هنگام روزه از حلق او پائین می رود آیا چنین شخصی می تواند ، روزه استیجاری بگیرد؟ پاسخ: مکارم: اشکالی ندارد. خامنه ای: اگر عمدا آن را فرو نمی دهد، روزه استیجاری او صحیح است. صافی: …

مشاهده بیشتر »

حکم شک در وصیت به روزه استیجاری

شک در وصیت به روزه استیجاری پرسش: شخصی وصیت می کند که از اموال او چند سال روزه استیجاری بخرند ولیکن ورثه شک دارند که وصیت او ، دو سال بوده است یا سه سال ، آیا دادن مقدار کمتر کفایت می کند؟و آیا فرقی بین داشتن بچه صغیر و …

مشاهده بیشتر »

زمان نیت کردن روزه استیجاری

نیت روزه استیجاری قبل از ظهر پرسش: آیا روزه استیجاری غیرمعین را می توان مثل روزه قضای خود، قبل از ظهر نیت نمود و یا این که حتما باید از صبح نیت روزه داشت؟ پاسخ: زنجانی: روزه در استیجار ، منصرف به روزه کامل و متعارف است لذا در صورت …

مشاهده بیشتر »

زمان نیت کردن روزه مستحبی

زمان نیت کردن روزه مستحبی پرسش: تا چه زمانی می‏توان برای روزه مستحبی نیت کرد؟(۱) پاسخ: مکارم، بهجت: اگر کاری که روزه را باطل میکند انجام نداده باشد تا قبل از غروب آفتاب می‏تواند نیّت روزه مستحبّی کند. سیستانی، وحید: اگر کاری که روزه را باطل میکند انجام نداده باشد …

مشاهده بیشتر »