دوشنبه , آبان ۲۹ ۱۳۹۶

احکام استحاضه

حکم خواندن نماز قضا برای زن مستحاضه

مسأله ۴۳۲ اگر زن مستحاضه بخواهد نماز قضا بخواند (۱) ، باید براى هر نماز کارهایى را که براى نماز ادا بر او واجب است به جا آورد (۲) . این مسأله، در رسالۀ آیت اللّٰه بهجت نیست (۱) خوئى، تبریزى: نمازى را که قضاى آن مضیق شده بخواند. . …

مشاهده بیشتر »

حکم نماز آیات برای زن مستحاضه

[مسأله ۴۳۰ حکم نماز آیات برای زن مستحاضه] مسأله ۴۳۰ نماز آیات بر مستحاضه واجب است. و باید براى نماز آیات هم کارهایى را که براى نماز یومیّه گفته شد انجام دهد. (۱) این مسأله، در رسالۀ آیت اللّٰه بهجت نیست (۱) خوئى: باید براى نماز آیات وضو بگیرد و …

مشاهده بیشتر »

حکم دست زدن به قرآن برای زن مستحاضه

[مسأله ۴۲۹ حکم دست زدن به قرآن برای زن مستحاضه] مسأله ۴۲۹ اگر زن در استحاضۀ کثیره یا متوسطه بخواهد پیش از وقت نماز جایى از بدن خود را به خط قرآن برساند، باید غسل کند و وضو هم بگیرد (۱) . این مسأله، در رسالۀ آیات عظام: بهجت و …

مشاهده بیشتر »

حکم رفتن به مسجد و خواندن قرآن و نزدیکی برای زن مستحاضه

[مسأله ۴۲۸ حکم رفتن به مسجد و خواندن قرآن و نزدیکی برای زن مستحاضه] مسأله ۴۲۸ رفتن در مسجد مکه و مدینه و توقف در سایر مساجد و خواندن سوره‌اى که سجدۀ واجب دارد (۱) براى زن مستحاضه اشکال ندارد ولى نزدیکى شوهر با او بنا بر احتیاط واجب (۲) …

مشاهده بیشتر »

وضو زن مستحاضه قلیله برای غیر نماز

[مسأله ۴۲۷ وضو زن مستحاضه قلیله برای غیر نماز] مسأله ۴۲۷ مستحاضۀ قلیله (۱) اگر بخواهد غیر از نماز کارى انجام دهد، که شرط آن وضو داشتن است، مثلاً بخواهد جایى از بدن خود را به خطّ قرآن برساند باید (۲) وضو بگیرد و وضویى که براى نماز گرفته کافى …

مشاهده بیشتر »

حکم ترک یکی از کارهای واجب استحاضه

[مسأله ۴۲۶ حکم ترک یکی از کارهای واجب استحاضه ] مسأله ۴۲۶ اگر مستحاضه یکى از کارهایى را که بر او واجب مى‌باشد (حتى عوض کردن پنبه را (۱)) ترک کند، نمازش باطل است. (۲) این مسأله، در رسالۀ آیات عظام: مکارم و بهجت نیست (۱) [قسمت داخل پرانتز در رساله …

مشاهده بیشتر »

حکم تبدیل استحاضه کثیره به قلیله

[مسأله ۴۲۵ حکم تبدیل استحاضه کثیره به قلیله] مسأله ۴۲۵ اگر استحاضۀ کثیره قلیله شود، باید براى نماز اول، (۱) عمل کثیره (۲) و براى نمازهاى بعد عمل قلیله را انجام دهد (۳) . و نیز اگر استحاضۀ متوسطه قلیله شود باید براى نماز اول، عمل متوسطه و براى نمازهاى …

مشاهده بیشتر »

حکم تبدیل استحاضه کثیره به متوسطه

[مسأله ۴۲۳ تبدیل خون استحاضه کثیره به متوسطه] مسأله ۴۲۳ اگر استحاضه کثیرۀ زن متوسطه شود، باید (براى نماز اول عمل کثیره و (۱)) براى نمازهاى بعد عمل متوسطه را به جا آورد. مثلاً اگر پیش از نماز ظهر استحاضه کثیره متوسطه شود، باید براى نماز ظهر غسل کند (۲) …

مشاهده بیشتر »

حکم قطع شدن خون استحاضه بین نماز

[مسأله ۴۲۲ حکم قطع شدن خون استحاضه وسط نماز ] مسأله ۴۲۲ اگر در بین نماز، خون، بند بیاید و مستحاضه نداند که در باطن هم قطع شده یا نه (۱) ، چنانچه بعد از نماز بفهمد قطع شده بوده، باید وضو و غسل و نماز را دوباره به جا …

مشاهده بیشتر »

حکم تبدیل استحاضه متوسطه به کثیره وسط نماز

[مسأله ۴۲۱ حکم تبدیل استحاضه متوسطه به کثیره وسط نماز] مسأله ۴۲۱ اگر در بین نماز، استحاضۀ متوسطۀ(۱) زن کثیره شود، باید نماز را بشکند و براى استحاضۀ کثیره غسل کند و وضو بگیرد (۲) و کارهاى دیگر آن را انجام دهد و همان نماز را بخواند (۳) . (و …

مشاهده بیشتر »

تبدیل استحاضه قلیله به متوسطه یا کثیره قبل از نماز

[مسأله ۴۲۰ حکم تبدیل استحاضه قلیله به متوسطه یا کثیره قبل از نماز ] مسأله ۴۲۰ اگر استحاضۀ قلیلۀ زن پیش از نماز، (متوسطه یا) (۱) کثیره شود باید کارهاى (متوسطه یا) (۲) کثیره را که گفته شد انجام دهد. و اگر استحاضۀ متوسطه، کثیره شود باید کارهاى استحاضۀ کثیره …

مشاهده بیشتر »

حکم روزه زن مستحاضه

[مسأله ۴۱۸ حکم روزه زن مستحاضه] مسأله ۴۱۸ روزۀ زن مستحاضه‌اى که غسل بر او واجب مى‌باشد در صورتى صحیح است که در روز غسلهایى را که براى نمازهاى روزش واجب است، انجام دهد، و نیز بنا بر احتیاط واجب ، باید (۱) غسل نماز مغرب و عشاى شبى که …

مشاهده بیشتر »

بیرون آمدن خون استحاضه در طول روزه

[مسأله ۴۱۷ بیرون آمدن خون استحاضه در طول روزه] مسأله ۴۱۷ احتیاط واجب (۱) آن است که زن مستحاضه در تمام روزى که روزه است به مقدارى که مى‌تواند از بیرون آمدن خون جلوگیرى کند. این مسأله در رسالۀ آیات عظام: بهجت و مکارم نیست (۱) خوئى، تبریزى، سیستانى، صافى، …

مشاهده بیشتر »

حکم قطع نشدن خون استحاضه موقع غسل

[مسأله ۴۱۶ حکم قطع نشدن خون استحاضه موقع غسل] مسأله ۴۱۶ اگر در موقع غسل، خون قطع نشود، غسل صحیح است (۱) ، ولى اگر در بین غسل (۲) ، استحاضۀ متوسطه کثیره شود، واجب است چنانچه مشغول غسل ترتیبى یا ارتماسى بوده همان را از سر بگیرد (۳) . …

مشاهده بیشتر »