پنجشنبه , آذر ۲ ۱۳۹۶

احکام حیض

اگر بعد از چند روز بفهمیم که حیض یا پریود نبودیم

[مسأله ۵۰۷ اگر بعد از چند روز بفهمیم که حیض نبودیم] مسأله ۵۰۷ اگر چند روز را حیض قرار دهد و عبادت نکند، بعد بفهمد حیض نبوده است، باید نماز و روزه‌اى را که در آن روزها به جا نیاورده (۱) قضا نماید. و اگر چند روز را به گمان …

مشاهده بیشتر »

حکم تمام شدن خون حیض قبل از ده روز

[مسأله ۵۰۵ حکم تمام شدن خون حیض قبل از ۱۰ روز] مسأله ۵۰۵ اگر زن پیش از ده روز پاک شود و بداند که در باطن خون نیست، باید براى عبادتهاى خود غسل کند (۱) (اگر چه گمان (۲) داشته باشد که پیش از تمام شدن ده روز دوباره خون …

مشاهده بیشتر »

حکم دیدن خون بیش از سه روز

[مسأله ۵۰۴ حکم دیدن خون بیش از سه روز] مسأله ۵۰۴ اگر سه روز یا بیشتر (۱) خونى ببیند که نشانۀ حیض را دارد، بعد ده روز یا بیشتر خونى ببیند که نشانۀ استحاضه را دارد و دوباره سه روز (۲) خونى به نشانه‌هاى (۳) حیض ببیند باید خونِ اوّل …

مشاهده بیشتر »

حکم زنی که در یکماه دو بار خون ببیند

[مسأله ۵۰۳ حکم دیدن خون دو بار در یک ماه] مسأله ۵۰۳ زنى که معمولاً ماهى یک مرتبه خون مى‌بیند، اگر در یک ماه دو مرتبه خون ببیند (و آن خون نشانه‌هاى حیض را داشته باشد (۱)) ، چنانچه روزهایى که در وسط پاک بوده از ده روز کمتر نباشد، …

مشاهده بیشتر »

منظور از یکماه در حیض یا پریود

[مسأله ۵۰۲ منظور از یکماه در حیض یا پریود] مسأله ۵۰۲ مقصود از یک ماه، از ابتداى خون دیدن است تا سى روز (یعنی از روزی که خون می بیند تا سی روز بعد)(۱) ، نه از روز اول ماه تا آخرِ ماه (۲) . این مسأله، در رسالۀ آیات …

مشاهده بیشتر »

حکم دیدن خون برای زنی که عادت وقتیه منظم ندارد

[مسأله ۵۰۰ حکم دیدن خون برای زنی که عادت وقتیه منظم ندارد] مسأله ۵۰۰ مبتدئه و مضطربه و ناسیه و زنى که عادت عددیّه دارد، اگر خونى ببینند که نشانه‌هاى حیض داشته باشد (یا یقین کنند (۱) که سه روز طول مى‌کشد (۲)) ، باید (۳) عبادت را ترک کنند …

مشاهده بیشتر »

حکم زنی که تعداد روزهای عادت خود را فراموش کرده

[مسأله ۴۹۹ حکم زنی که تعداد روزهای عادت خود را فراموش کرده] تعریف ناسیه مسأله ۴۹۹ ناسیه یعنى زنى که عادت خود را (۱) فراموش کرده است اگر بیشتر از ده روز خون ببیند (۲) باید روزهایى که خون او نشانۀ حیض را دارد (۳) تا ده روز، حیض قرار …

مشاهده بیشتر »

حکم دختری که برای بار اول حیض یا پریود شده

[مسأله ۴۹۶ حکم دختری که برای بار اول حیض یا پریود شده] تعریف مبتدئه مسأله ۴۹۶ مبتدئه یعنى زنى که دفعۀ اوّل خون دیدن اوست (۱) ، اگر بیشتر از ده روز خون ببیند و همۀ خونهایى که دیده یک جور باشد (۲) ، باید عادت خویشان خود را (به …

مشاهده بیشتر »

عادت مضطربه

[مسأله ۴۹۴ تعریف مضطربه] مسأله ۴۹۴ مضطربه یعنى زنى که چند ماه خون دیده ولى عادت معیّنى پیدا نکرده (۱) اگر بیشتر از ده روز خون ببیند و همۀ خونهایى که دیده یک جور باشد (۲) چنانچه عادت خویشان او هفت روز است باید هفت روز را حیض و بقیه …

مشاهده بیشتر »

احکام عادت عددیه

صاحب عادت عددیه [مسأله ۴۹۲ زنهایى که عادت عددیه دارند سه دسته‌اند] مسأله ۴۹۲ زنهایى که عادت عددیه دارند سه دسته‌اند: (۱) اول: زنى که شماره روزهاى حیض او در دو ماه پشت سر هم یک اندازه باشد، ولى وقت خون دیدن او یکى نباشد که در این صورت هر …

مشاهده بیشتر »

احکام عادت وقتیه عددیه

[مسأله ۴۷۹ صاحب عادت وقتیه و عددیه] مسأله ۴۷۹ زنهایى که عادت وقتیه و عددیه دارند سه دسته‌اند (۱) : اول: زنى که دو ماه پشت سر هم «در وقت معین (۲)» ، خون حیض ببیند و در وقت معین هم پاک شود، مثلاً دو ماه پشت سر هم از …

مشاهده بیشتر »

احکام عادت وقتیه

صاحب عادت وقتیه [مسأله ۴۸۷ زنهایى که عادت وقتیه دارند سه دسته‌اند] مسأله ۴۸۷ زنهایى که عادت وقتیه دارند (۱) سه دسته‌اند (۲) : اول: زنى که دو ماه پشت سر هم «در وقت معین» ، (۳) خون حیض ببیند و بعد از چند روز پاک شود ولى شمارۀ روزهاى …

مشاهده بیشتر »